چه زود آمدی.

هر چقدر اینستاگرام را بالا و پایین می کردم از شب یلدا نوشته بود .
خنده ام گرفته بود . من مسولیت نبودنت را بعهده می گیرم .
فرقی هم دارد یا نه؟
می دانی که من زیاد اهل چانه زدن نیستم .
بدان که منتظر امدنت هستم.