یک Level آنطرف تر

جای زیاد دوری نیست . تنها مرز بین توانستن و نتوانستن هست .

دور تر ها رو به گدشته ، انسان نوعی ، دلش به دانسته هایش خوش بود وبس .

اما حالا مسیر عوض شده است . چطور دانستن و چطور استفاده کردن از دانستن ، مسیر جدید تر و بروزی تری است.