دکتری-مدیر طرح، پروژه و مدیر محصول-مدیر مرکز نوآوری و فناوری