ما در بیست و پنج سالگی پخته می‌شویم!

نگاه من اما بر بی تفاوتی خودم و نسلم نسبت به نوسانات روزگار چندان همخ...