ارزان ترین قالیچه سحر آمیز

سود بخش ترین معامله دنیا خریدن کتاب است.با بها ی اندک متاعی گرانقیمت را بدست می آوری . کتاب ها ثمره یک عمر خون دل خوردن نویسنده است که پس از مشقت های فراوان در اختیار خوانندگان خویش قرار می دهند. کتاب ها تمام احساس خواننده ی خویش را در گیر می کنند. وخواننده را با جادوی خیال به سفر های دور دراز می برند و با به پرواز در آوردن احساس به سفر های گوناگون می روند. با مفاخر و مشاهیر همنشین می شود. و اقوام و ملل گوناگون را می بیند و زندگی آنها را تجربه می کند. انسان با کتاب در دل تاریخ قدم می زند. در جنگ ها شمشیر می کشد. عاشقانه ها را لمس می کند. و با سفرنامه ها سفر می کند. و علم را به چنگ می آورد و دین را می آموزد.
کتاب ها قالیچه های سحر آمیزی هستند که پرواز می کنند و مخاطبشان را به بلندای قله های دست نیافتنی خیال می برند