بی امر تو ماجرا آغاز نکنیم

بالاخره پایم به ویرگول بازشد.زیاد اهل نوشتن نیستم ولی بعضی اوقات حرفها در سرم می چرخند.برای سکون آنها دست به دامن نوشتن شده ام.واینجا خواهم نوشتم آنچه را که قرارست ساکن کنم

بی امر تو ماجرا آغاز نکنیم

بسم الله رحمان رحیم