قدم اول طرفداری

در هیچ کجای عالم یک طرفدار حاضر نیست، دشمن اش را تشویق کند.
تا من یادم می آید پرسپولیسی ها از باخت استقلال خوشحال بودند و ایضا بالعکس
اصلا لذتی که در باخت تیم حریف است در برد تیم خودت نیست
نمی دانم کسانی که الان اخلاق مدار شده اند و دم از غیرت و حمیت ملی می زنند
با معنای غیرت آشنایی دارند یا نه
غیرت ما بهمان اجازه نمی دهد تیمی را که سالها باهاش جدل داشته ایم را طرفدار باشیم.
اصلا یک مرتبه دست به دعا برداری برای تیم مخالفت آنکه همیشه در حال دعوا و بحث و کری خواندن بوده ای را دعا کنی. حتی اینجا فرشته ها هم می آیند و از تو فازت را می پرسند.
اخلاق مدار های جو زده رسانه ای که با دو تا هارت هورت تلویزیون فکر می کنند برای پرسپولیس هم یکی بشویم. مثل این است که بگویی هم سر سفره معاویه شام بخوریم هم پشت سر علی نماز بخوانیم.