پلک خاطره

پیاده‌روی اربعین - 18 صفر 1439
پیاده‌روی اربعین - 18 صفر 1439

خیره، خُشک چشم و خسته
تماشا را
بین تمام عابرهای این جاده تقسیم می‌کنم
چیزی دیگر، برایم نمانده است
هر آنچه بود، سهم #تو شد
از آن من، فقط
بارانی ست بی‌وقفه
بی‌هنگام
که در این بادیه
مرا سخت در آغوش می‌کشد
آری؛
دیگر چیزی برایم نمانده است
جز پَرش گاه و بی‌گاه گوشه‌ی پلک خاطره