عاشورای آبی

تماشای فوتبال مهم نیست حق خواهی مهم است، ایستادن بر سر آنچه برابری نامیده میشود چه در میدان جنگ چه در استادیوم آزادی نه چندان آزاد
تماشای فوتبال مهم نیست حق خواهی مهم است، ایستادن بر سر آنچه برابری نامیده میشود چه در میدان جنگ چه در استادیوم آزادی نه چندان آزادسالهاست که از حق طلبی حسین در کربلا و فاش گویی زینب در بازار شام قصه ها گفته اید پس چرا از اینکه دختری آبی قانونهای پوسیده تان را با آتشی به جان خود میسوزاند نمیهراسید؟؟؟