میم

من میم را بسیار دوست داشتم آنقدر که حاضر بودم با او هر جایی زندگی کنم بعد از او این من بودم که اول محل زندگیم را معین میکردم و بعد معشوقم را...

..

..

..

..

محل زندگی یعنی جایی که استقلال مالی دارم