نگرانی

دسته گلی بود که بچه های سیویل دادند به مدیر بخش
دسته گلی بود که بچه های سیویل دادند به مدیر بخش

..

...

.....


میدونید یه چیزی هست که آدم رو نگران میکنه اینکه گوشیت دستته و
داری صفحه تلگرام رو بالا پایین میکنی بعد سرت یهو بلند میشه و دور و برت دنبال گوشیت میگردی....