من یک نفر معمولی هستم که همه چیزش متوسط و هیچ با این معمولی بودن سر جنگ ندارد....


یک مهندس معمولی این افراد را دنبال می‌کند:

بیشتر میخواهم نویسنده باشم تا برنامه نویس
هیچ زندانبانی نیست . . . جایی که آزادی ، خودش تو را تاب می آورد .