چرا نمایش 30 را پسندیدم

1- نام «سی» انتخاب زیبایی بود از مصرع مشهور شاهنامه: "بسی رنج بردم در...