روح سرگردان شنزبه ام در مرغزارها.[Anorexic to be]


این افراد سوسن را دنبال می‌کنند:

من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
وبلاگنویس http://behabady.ir
دانم که ندانم