رهبر کاریزماتیک کیست که عالم همه دیوانه ی اوست؟!

بسیار میبینم که اطرافیانم یا احساس خاصی نسبت به مدیران خود ندارند و یا...