دانش آموزی که عاشق مسائل فضایی و فیزکه در کنارش برنامه نویسی هم بخشیشه😜🌌🍭