جواب سوال همونجاست که سوال هست

جواب سوال همونجاست که سوال امده اولین باری که این جمله رو شنیدم بنظرم...