جواب سوال همونجاست که سوال هست


جواب سوال همونجاست که سوال امده

اولین باری که این جمله رو شنیدم بنظرم مسخره امد انگار بهم گفتن وقتی تشنه ای یعنی تشنه ای اما وقتی ازش دورتر و دورتر شدم بدنبال جواب سوالام از اون دور دیدم جواب همونجا بود همونجای که من ازش به بهونه پیدا کردن جواب کلی دورشده بودم ازش و بهش پی بردم که جواب کنار دستم بوده 😊