برای...برای...برای...


برای توی کوچه رقصیدن...

برای ترسیدن به وقت بوسیدن...

برای خواهرم...خواهرت...خواهرامون...

برای تغییر مغز ها که پوسیدن...برای شرمندگی برای بی‌پولی...

برای حسرت یه زندگی معمولی...

برای کودک زباله گردو آرزوهایش...

برای این اقتصاد دستوری...برای این هوای آلوده...

برای ولیعصرو درختانی فرسوده...

برای پیروزو احتمال انقراضش...

برای سگ های بیگناه ممنوعه...برای گریه های بی وقفه...

برای تصویر تکرار این لحظه...

برای چهره ای که میخنده...

برای دانش آموزان برای آینده...برای این بهشت اجباری...

برای نخبه های زندانی...

برای کودکان افغانی...

برای اینهمه برای غیر تکراری...برای اینهمه شعار های تو خالی...
برای آوار خونه های پوشالی...
برای احساس آرامش...
برای خورشید پس از شبای طولانی...برای قرص های اعصاب و بی خوابی
برای مرد میهن آبادی
برای دختری که آرزو داشت پسر بود
برای زن زندگی آزادیبرای آزادی …
برای آزادی …
برای آزادی …
برای آزادی …

در آخر هم یکی از طراحی من:)
در آخر هم یکی از طراحی من:)

پایان...