دلتنگی برای دوردست ها

حسِ گریز، مجددا مرا فرا گرفته؛ میلی شدید برای رفتن به دوردستها. دوست دارم آن را عکس «دلتنگی برای خانه» نام بگذارم. میلی شدید برای رفتن به دوردستها چیزی مقابل دلتنگی برای خانه.

«دلتنگی برای دوردست ها»

گوته


Das Fluchts gefühl ergriff mich abermals. Ich möchte dies ein umgekehrtes Heimweh nennen, eine Sehensucht ins Weite statt ins Enge.

>Fernweh<

Goethe

 https://youtu.be/7h7ntYLLrfQ
https://youtu.be/7h7ntYLLrfQ


لغت Fernweh از این نوشته گوته وارد زبان آلمانی شده و جزو لغاتی محسوب می شود که در زبان های دیگر تقریبا معادلی ندارد. امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد و مراد از این کلمه نشان دادن اشتیاق برای رفتن به جایی دور است. هر آنجایی که اینجا نیست.