منتظرم منتظر شادی‌ام، مسافرم مسافر یه قایق بادی‌ام