99 دلیل برای آلمانی یاد گرفتن قسمت 01

لیستی از بهترین شهرها از نظر کیفیت زندگی رو که نگاهی بندازیم می بینیم مردم در حدودا 10.5 ده تا و نصفی به زبان آلمانی تکلم می‌کنند. (اون نصفه برای زوریخ هستش)

1. Vienna, Austria °

2. Zürich, Switzerland °

3. (Tied) Auckland, New Zealand

3. (Tied) Munich, Germany °

5. Vancouver, Canada

6. Düsseldorf, Germany °

7. Frankfurt, Germany °

8. Geneva, Switzerland °

9. Copenhagen, Denmark

10. Basel, Switzerland °

11. Sydney, Australia

12. Amsterdam, Netherlands

13. Berlin, Germany °

14. Bern, Switzerland °

15. Wellington, New Zealand

16. Melbourne, Australia

17. Toronto, Canada

18. Luxembourg, Luxembourg °

19. Ottawa, Canada

20. Hamburg, Germany °

در شهرهای دارای علامت زبان آلمانی تکلم می شود.