می‌خواهم درباره زادگاهم بگویم...

می‌خواهم درباره زادگاهم بگویم...
اول از همه بگویم که من تیریون هستم، پسر تایوین، درست است، همان کسی که...