خنیاگر

سیگار های توی لیوان لیوان های پر قهوه سیگار بعدی روی لب هاش...دنیایی ک...