صنایع و MBA خوانده، در پیچیدگی های اکسل ادعا دارد و مشغول کنترل پروژه است. علاقه مند به راه اندازی کسب و کار، و سرگرم در «فردانش» و «سرای گیلانی»