عشق ...

باز هم بگذار تا ما بگذریم

زندگی تکرار سختی های ماست

من تظاهر می کنم خوبم ولی

واقعیت ها ز تلخی ها جداست

در عبور از هر نفس دریافتم

رسم دنیا جز جدایی ها نبود

ما گمان بردیم نزدیکیم و عشق

جز عبور از آشنایی ها نبود ...