چیزها و جان ها

از صرافت سخن گفتن افتاده ام؛

واژگان بیشتری می خواهی؟!

به آنچه می گویم ایمان دارم

آگاهی عصاره ی دانایی است،

چه بخشیده ای و چه باز پس گرفته ای؟!

زمین گرد است؛

ما بارها به زمین می خوریم

بارها بر می خیزیم

بارها نادیده می گیریم

بارها می بخشیم

و بارها خود را به نسیان می سپاریم؛

آری ما

بارها می میریم،

اما هیچ گاه "چیزها" نمی توانند "جان ها" را بر گردانند ...