خودم هستم، زشت نچرال بادی پاسیتیف، در مبارزه برای حقوق برابر