دردم بجان رسید و طبیبم پدید نیست... دارو فروش خسته دلان را دکان کجاست