همه‌اش با هم؟!

همه‌اش با هم؟!
توی دنیای به این بزرگی با این همه رنگ به نظرت میشه به همه‌اش رسید؟...