الستیک سرچ چیه و چرا انقدر مهمه؟ (به زبان فارسی غیر سخت)

الستیک سرچ چیه و چرا انقدر مهمه؟ (به زبان فارسی غیر سخت)
اول از همه باید بگم من اولین باره که شروع کردم به اشتراک گذاشتن تجربیا...