زندگی بدون شکر شیرین تر است

زندگی بدون شکر شیرین تر است
شکر سم سفیدی است که ما ایرانیان از الگو غذایی مان باید هرچه بیشتر حذف...