آسانترین راه رهایی از شرّ شیطان

آسانترین راه رهایی از شرّ شیطان

معرفت نفس تنها شمشیری است که شیطان را میکشد و فراری میدهد.
شناخت شیطان آسانترین راه رهایی از شرّ اوست. درک و تصدیق همین معارف مذکور بهترین راه رهایی از وسوسه های اوست.
اگر خودستایی نباشد مجموعه آثار بنده امروزه یک دائرة المعارف شیطان شناسی است و هرکس با مطالعه و درک و تصدیق این معارف، وجودش را از شرّ شیطان بیمه کرده است.
و بنده این نجات را در همه کسانیکه آثار بنده را مطالعه کرده و تصدیق نموده اند شاهد بوده ام که چگونه یک شبه احساس رستگاری داشته و دچار گشایش عظیمی در زندگی گشته اند و به ناگاه از تاریکی خارج شده اند.
مجموعه آثار بنده راه خروج از ظلمت بسوی روشنایی است.
من این حق را ادّعا میکنم که امروزه شیطان، دشمنی بزرگتر از من در جهان ندارد.
و من این رسالت را عین زندگیم قرار داده ام و خداوند را سپاس که این بنده حقیر را مأمور معرفی ابلیس عصر جدید قرار داده است.

استاد علی اکبر خانجانی
📚 ناگفته‌ها و ناشنیده های عصر ما
ص57

@h_ensaneakharozaman