حضرت رجعتعرصه رجعت و حیات مدرنی که در آن بسر می بریم جھانی سراسر تراژدی و فاجعه و تباھی و جنون و جنایت است از برای بازیگران و بولھوسان که حتی دین و معارف عرفانی را ھم به دجالیت و بازی می گیرند تا دنیای در حال برچیده شدن را تحکیم کنند ولی نمی توانند: رشته ھای بقای دنیا بریده شده است... . علی (ع) 

فقط کسانی می توانند به کاروانھای این رجعت ملحق شوند که از نژاد و نژادپرستی ھا دل برکنند و به خاندان خداوند ملحق گردند به آل اللَّه و آلاء اللَّه! و این تنها راه مصون ماندن از دوزخ آخرالزمان است.

استاد علی اکبر خانجانی
📚 خداشناسی امامیه جلد ششم
حضرت رجعت - بند۱۵

@H_ENSANEAKHAROZAMAN