راز فروپاشی تجمعات آخرالزمان

راز فروپاشی تجمعات آخرالزمان

در عرصۀ آخرالزمان (عصرحاضر) ھیچ تجمعی و اتحادی بین افراد بشری بھر نیّتی که باشد نمی تواند بر صدق باشد :

به نیت اقتصادی ، سیاسی ، فرھنگی ، عقیدتی ، ھنری ، علمی و دینی و غیره .

لذا ھر جمعی بر کذب و ریا و جھل است و بسوی فساد و تباھی و فرو پاشی می رود . به ھمین دلیل است که ھمواره بشر معاصر سعی می کند اتحادھائی مستحکمتر و ھمه جانبه ترو با ضمانت شدیدتر و قدرتمندتری پدید آورد تا شاید چھار صباحی بپاید ولی این تلاش دقیقاً نتیجه ای معکوس می دھد و زودتر و با انفجار شدیدتری فرو می پاشد .

خانواده که قدیمی ترین تجمع است و ھستۀ نخستین جمعیت است نیز در این عرصه در حال فروپاشیدن است و آن خانواده ھائی ھم که زور می زنند که ظاھر جمع را حفظ نمایند عملاً و به لحاظ روانی گرچه زیر یک سقف ھستند ولی ھر فردی در تنھائی و انزوا و زندان درونی خود محبوس است و ھمه تلاش می کنند تا منفجر نشوند و عملاً ھیچ پیوند و اتحادی بین افراد خانواده نیست ــ حتی در پیوند زناشوئی و ھمخوابگی نیز این وضع وجود دارد و روز به روز شدیدتر می شود . مگر انسان موحد و وارستۀ از " خود " می تواند در ھر جمعی باشد بی ھیچ تناقضی و عذابی . ولی چنین انسانی بر ھر جمعی که وارد شود موجب انفجار آن جمع است بخودی خود و بی ھیچ سخن یا عملی . 

استاد علی اکبر خانجانی
📚 حق و باطل ص37

لینک دانلود کتاب