رسالت آثار و معارف ما


پس باید دانست که حکومت جھانی امام عصر که حکیم کامل و مطلق خدا در عالم است وقتی رخ می نماید و جھان را به  عدالت و کمال نعمت می رساند که لااقل وزراء و شیعیانش به حکمت رسیده باشند تا بتوانند حکومت حکمتش را برپا کند و مردمان ھم طالب و مستحق آن شده باشند! پس حکومت منجی در جھان مستلزم درک و دریافت حکمت الھی در شیعیان است.

و معارف و آثار ما ھم جز این رسالتی ندارد که حکمت امام را ترویج و معرفی نماید.

استاد علی اکبر خانجانی
📚 خداشناسی امامیه جلد سوم
حضرت حکمت - بند17
@h_ensaneakharozaman