سرفصل ھای اصلی و مھم قلمروھای شیطانپرستی آخرالزمان :


# خداپرستی ذھنی فاقد پیر و امام حیّ

# جادوپرستی و کرامات جوئی

# عورت پرستی تکنولوژی پرستی و ابتلای به شیطان آریل

# عشقھای جنسی

# لیبرال دموکراسی و انواع برابری ھای صوری و مادی و جنسی و فرھنگی

# باور به مبانی پزشکی مدرن بخصوص واکسن، ویروس و ژنتیک به عنوان علت اصلی امراض مسری و موروثی

# ابتلای به بانک و بیمه ھا

# وابستگی به نظامھای طاغوتی از حیث معیشت و وکالت

# ابتلای به انواع داروھای موسوم به اعصاب و روان و بخصوص داروھای روان گردان قانونی و قاچاقی

# مکاتب عرفانی غیر مشروع که موازین اخلاقی و حدود واجبات شرعی را آشکارا زیر پا می نھند ھمچنین ھمه عرفانھای تناسخی

# تعلیم و تربیت مبتنی بر علوم انسانی غرب بخصوص درباره تربیت کودکان

# عرفانھای فلسفی و اساطیری

# نژاد پرستی و پرستش قدمت و مذاھب موروثی فاقد معرفت نفس

# امرار معیشت از طریق قمار، شرط بندیھای گوناگون، ربا و تورم مداری و رانت خواری ھمچون بازار بورس و شرکتھای ھرمی و مشابه آن

# ابتلای به سینما و تلویزیون و اینترنت و تلفن ھمراه و ھر کسب و کاری که از این قلمرو باشد

# تبدیل جنسی، ھورمونی، ژنتیکی، سلولی و اتمی در عرصه پزشکی و مواد غذائی و کالاھای مصرفی انسان و ھمچنین پیوند اعضای بدن انسان

# تجسس، بدگمانی و تھمت پراکنی و انتشار دروغ بخصوص در میان اھل ایمان که امروزه قدرتمندترین ابزارش اینترنت و ماھواره ھا ھستند و تلفن ھمراه

# ھنرھائی که القاء کننده انواع جلوه گریھا و تعلیم دھنده فسق و بی عصمتی ھستند مثل موسیقی و سینما

# جبر در عبادت و تحمیل عبادات و آداب مؤمنان به غیر مؤمنان

# تبدیل عبادتھا به تجارتھا

# تبدیل مساجد و معابد به کاخھا

# تبدیل حجاب به جلوه گری و فخر فروشی

# تبدیل علوم دینی به علوم فنی و بغی

# تبدیل دین و آئین به فرقه گرائی و ملیت پرستی و فخر نژادی و
تاریخیگری

# و نھایتاً تبدیل توحید و وحدت وجود به برابری و ھمسانسازی و شبیه سازی

استاد علی اکبر خانجانی
📚 شیطان شناسی
فصل شیطان پرستی
@h_ensaneakharozaman

دریافت رایگان تمامی آثار استاد علی اکبر خانجانی

دددد