عصر توبه جبری

عصر توبه جبری

کل جریان آفرینش عالم و آدم ، یک رفت و برگشت است.
پس عرصه رجعت الی الله که ھمان خلق جدید است که در آخرالزمان ھمه در آن قرار گرفته اند عرصه توبه جبری خلق بسوی حق است چرا که حق در آخرالزمان در خلق رخ نموده است. 
پس آخرالزمان عرصه حاکمیت دوجانبه توبه بین خدا و خلق است. و خوشا به حال کسی که به او روی کند که به آنی او را می یابد و دیدار می کند زیرا او روی به بنده و با بنده و عین بنده است پس ارحم التوابین و انظرالتوابین و احّب التوابین و اوصل التوابین است در آخرالزمان!
و وای به حال کسی که با او و چشم در چشم او معصیت کند که خود را ھلاک می کند.

توبه آخرالزمانی، توبه نصوح است که اطاعت بی چون و چرا از امر او و اولیای اوست و این اتوب التوابین است.

استاد علی اکبر خانجانی
📚 خداشناسی امامیه جلد دوم
ص۲۴۰

@h_ensaneakharozaman