پاستور »پیامبر حیات زدایی از زندگیپاستورپدر بهداشت مدرن و بنیانگزار جنون استریل کردن جهان به جای اینکه میکروبها را نابود کند زندگی را نابود کرد تا میکروبها هم همراه زندگی نابود شوند .

و امروزه کل جهان طبیعت شبانه روز در حال سمپاشی و استریل شدن و واکسینه گشتن است تا هیچ میکروبی باقی نماند تا موجب بیماری انسان شود . غافل از اینکه با تحلیل دادن قوۀ حیات ، میکروبها تغییر ماهیت داده و با جهش ژنتیکی قدرتمند تر گشتند و این فقط قوۀ حیات بود که تحلیل رفت و امپراطوری میکروبها را ممکن ساخت و بر انسان مسلط کرد .

امروزه کل بهداشت و درمان مدرن کاری جز مسموم ساختن حیات بر روی زمین ندارد و این شیطان نبرد با زندگی مبدّل به اساس پزشکی مدرن شده است و داروسازی مدرن کاری جز تولد سموم مهلکتر ندارد و این جنگ با حیات است به قصد ادامه حیاتی مرگبار و مسموم با مرگ تدریجی .

انسانها از کودکی با جنون واکسینه کردن مهد کشت میکروبها شده و میوه جات از بدو شکوفایی با انواع سموم مهلک آبیاری می شوند . نبرد با باکتریها اصل اول دانش پزشکی گردیده است درحالیکه باکتریها عناصر اوّلیه پیدایش حیات بر روی زمین هستند . این جنگ با زندگی نامش علم پزشکی است .

امروزه با انواع مواد شیمیایی و از طریق سوزاندن و منجمد نمودن غذاها سعی در نابودی میکروبها دارند در حالیکه میکروبها در حال دگردیسی هستند و فقط زندگی در حال انقراض می باشد و بشر مدرن سموم را به جای غذا مصرف می کند .

و این غذای اهل دوزخ است که به قول قرآن سموم و چرک و خون و فسادند که به عنوان غذا و دوا استفاده می شوند .

استاد علی اکبر خانجانی
📝 دائرة المعارف عرفان جلد ۳
فلسفه شخصیتها