#دلنوشته

#دلنوشته
فرشته ی نجات...مردابِ خفته جان مي گیرد و به امید رسیدن به دریا جاري خو...