یک عاشق ادبیات داستانی و سینما که با نوشتن نفس می کشد ،عاشق می شود و عشق می ورزد