اصل فریز !!

اصل فریز !!

در یکسری مسائل مغز انسان فریز میشه

داستان ها ، رویداد ها، اتفاقات ناگوار، حرف هایی که توقعش را نداریم ، و ...

اول سعی کنیم این عواملی که نباید فریز بشه رو بشناسیم

و دوم اجازه ندیم دچار فریز مغزی بشیم ..