چطور شد که مهندس شدم

شاگرد نامنظمی بودم، حد اقل یک ربع بعد از زنگ مدرسه می رسیدم. معاون هنر...