سخنران انگیزشی - Fruitarian - علاقمند به بیوشیمی،بیوفیزیک،کوانتوم،اپی ژنتیک و علوم شناختی||| یک ذهن زیبا : instagram.com/abutflmind ||| اینستای شخصی : instagram.com/malikalantari ||| در مسیر ...