من رویا ...

زن ...نمیدونم مطالبی را که مینویسم هیچ مخاطبی خواهد داشت یا نه ...اما...