اندروید بدرد نمی خوره! زنده باد آیفون!

اندروید بدرد نمی خوره! زنده باد آیفون!
با احترام به اندروید داران. زنده باد آیفون و کاربراش