دیجیتال مارکتینگ

تعریف آقای روستا از بازاریابی دیجیتال: بازایابی یعنی بازارشناسی،بازارداری و بازار سازی

تعریف آقای روستا از بازاریابی دیجیتال: بازایابی یعنی بازارشناسی،بازارداری و بازار سازی.بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی ،اجتماعی تعریف میشود.