چهار هفته و چند روز

چهار هفته و چند روز
از یک جایی ایستادن ...بچه‌های مدرسه آیرقایه، عکس از مهدی منادیاولش می‌...