باورهایی که باعث میشود به رویاهیمان نرسیم

باورهایی که باعث میشود به رویاهیمان نرسیم
1- باوری که موفقیت یک شبه صورت می پذیرد:در مواقعی داستان هایی در جامع...