کتاب، من مَلاله هستم.

از دیر باز انقلاب زنان و نقش آنان در جامعه های مختلف قابل توجه بوده و هست این حس جنگیدن برای گرفتن حق در زنان همیشه شعله ور بوده کتاب (من مَلاله هستم) یکی از آن هزاران انقلابی است که با دیدن، شنیدن و خواندنش درون انسان را تکان می دهد و گاهی در متن کتاب می مانی که در این زمانه ای که دیگر کسی برای حداقل ترین حق خود یعنی تحصیل محروم نمی شود چرا در کشورهایی هنوز هستند که در مقابل این حق کج فهمی می کنند و عده ای بی گناه اما بشدت آگاه برای این حق می جنگند.

و صد افسوس که نادانان های زیادی برای آگاهان
تصمیم های سخت و جبران ناپذیری را می گیرند#مطالعه_کتابگرد
#مطالعه_کتابگرد